• +45 86 82 37 88

Regler omkring boligsøgning

Arbejdernes Byggeforening er med i samarbejde omkring BoligSilkeborg.dk med AAB Silkeborg og Silkeborg Boligselskab.  

For at søge en bolig kræver det blot ét medlemsnummer til BoligSilkeborg og du kan frit søge mellem alle vores ca. 7000 boliger i Silkeborg og omegn.

Vi administrerer blandt andet familieboliger, ældre- og studieboliger samt bofællesskaber.

Her på siden er det kun muligt at se og udvælge boliger fra Arbejdernes Byggeforening.

Ønsker du at være aktivt boligsøgende skal du gå til BoligSilkeborg.dk.

Herunder kan du læse informationer og betingelser for boligsøgning hos Arbejdernes Byggeforening:

Afvisning af ansøger

Det er muligt at afvise boligsøgende, hvis boligen vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, eller ansøgeren har et uafklaret økonomisk mellemværende fra et tidligere lejemål. Det er også muligt at ophæve et lejemål fra en lejer, der har fået bolig på baggrund af bevidst forkerte oplysninger.

 

Boligtyper:

Familieboliger

Familieboliger er boligorganisationens almindelige boliger, der udlejes efter udlejningsreglerne der er fastsat i ”Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger” af 18. december 2009. Familieboliger er alle vores almindelige 1-4 værelses lejligheder.

Boligerne kan lejes af personer over 18 år.

Ældreboliger

En ældrebolig er for dig, som har behov for en handicapegnet bolig. Blandt andet større badeværelse, ingen dørtrin, bredere hoveddør, fri passage under komfur, håndvask m.v.

Ældreboliger udlejes ikke ud fra en almindelig venteliste, i stedet er det kommunen, som anviser lejere til ledige ældreboliger. Det er også kommunen, der vurderer, om du opfylder de krav, de stiller for, at du er berettiget til en ældrebolig. For at komme på ventelisten skal du kontakte Silkeborg Kommune.

Studieboliger

For at være berettiget til at bebo en studiebolig skal du være under uddannelse eller have et særligt socialt behov. Boligerne kan lejes af personer over 17 år. Er du under 18 år skal værgen underskrive lejekontrakten.

Bofællesskaber

Kontakt Arbejdernes Byggeforening for yderligere oplysninger.

Fortrinsret

Fortrinsret opnås efter 2 år i nuværende bolig.

Fortrinsretten gælder for hver 2. ledig almene familieboliger og studieboliger.

For fortrinsret til boliger gælder følgende:

 1. Bolighavende i egen afdeling.
 2. Bolighavende i egen boligorganisation.
 3. Bolighavende i en af de samarbejdende boligorganisationer.
 4. Ikke bolighavende.  

Den person med den bedste placering/anciennitet på ventelisten, vil inden for hver ansøgerkategori stå bedst på ventelisten.

For at gøre brug af din fortrinsret, som du har efter 2 års boperiode i sammen bolig enten hos Arbejdernes Byggeforening eller en af de samarbejdende boligorganisationer, skal der betales et særskilt oprykningsgebyr. Betales dette gebyr ikke, vil du blot blive placeret på den "almindelige" venteliste, altså uden fortrinsret.

For at gøre brug af fortrinsretten forudsætter det endvidere, at du har betalt det årlige ajourføringsgebyr.

Har du ikke betalt ajourføringsgebyret og ønsker du alligevel at gøre brug af din fortrinsret, skal du have et nyt opnoteringsnummer. Du vil så kunne gøre brug af din fortrinsret, men vil dog blive placeret nederst på oprykningsventelisten.

 

 

BoligSilkeborg.dk nedenstående fortrinsretter, som du kan benytte dig af:

Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg har indgået aftale med Byrådet om udlejning efter særlige kriterier i boligområdet Resedavej og Lupinvej med virkning pr. 1. juli 2021 og 4 år frem.

Dette som led i en forebyggende Boligsocial indsats med henblik på at fremme en positiv udvikling af boligområdet, herunder at sikre en mere afbalanceret beboersammensætning således, at afdelingerne ikke kommer i risiko for på ny at blive optaget på Ghettolisten med deraf følgende fælles udfordringer for kommunen og boligorganisationerne.

Udlejningskriterier:

 • Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen uanset arbejdspladsens beliggenhed – definition se nedenfor
 • Boligsøgende under uddannelse, samt andre under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i kommunen – definition nedenfor
 • Senior over 64 – definition se nedenfor

Kriterierne er sidestillede, hvilket betyder, at man som boligsøgende tildeles en bolig ud fra anciennitet.

Der er krav til dokumentation for udlejning efter de fleksible udlejningskriterier. Såfremt man vil gøre brug af ét af de nævnte kriterier, gælder der følgende regler:


Beskæftigelse

Kriteriet ”arbejdsmarkedstilknytning” prioriterer dig, der har fast arbejde.

 • Du eller din ægtefælle/ samlever skal have fast arbejde.
 • Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.
 • Dokumenteres ved kopi af lønsedler for de seneste tre måneder.
 • Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering, årsopgørelse fra seneste kalenderår samt forskudsopgørelse.
 • I beskæftigelse kan også være et fast flexjob, som skal dokumenteres med den godkendte flexjob-aftale samt kopi af lønsedler.

 Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.

 

Uddannelsessøgende

Kriteriet ”Uddannelsessøgende” er dig, der er ved at gennemføre en kompetencegivende

 • Du eller din ægtefælle/samlever, der er i gang med en uddannelse, der defineres som værende SU-berettigede kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser, herunder elev-stillinger.
 • Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud.
 • Kopi af uddannelsesaftale, gyldigt studiekort eller lærlingekontrakt.
 • Uddannelse skal have varighed af minimum et år. (skoleår).
 • Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning/optagelse.

 

Senior over 64

Du og eventuelt din ægtefælle/partner er begge 64 år eller derover. I skal enten være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionister.

 • Du skal fremvise dokumentation for følgende:
  I arbejde - Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
  Efterløn / folkepensionister - Efterlønsbevis samt sygesikringsbevis.

 

Pendler

Pendler du til Silkeborg Kommune, når du skal på arbejde? Så har du mulighed for at komme forrest i køen til en lejebolig. Det er resultatet af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og syv boligorganisationer. AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskaber og Arbejdernes Byggeforening er tre af de syv organisationer, der er en del af tiltaget.

Hvem kan søge? Du kan søge om at få en pendlerbolig når:

 • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen enten i en fast stilling eller en tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed
 • Din nuværende bopæl ligger uden for Silkeborg Kommune
 • Din arbejdsplads ligger i Silkeborg Kommune
 • Din nuværende bopæl er i en afstand af mindst 30 km fra arbejdspladsen
 • Du får kortere afstand til arbejdspladsen end fra din nuværende bolig
 • Kontakt en af boligorganisationerne for at blive registreret som pendleransøger

Max. 3 tilbud pr. pendler

Det er den person, som pendler, der skal indmeldes og registreres på pendlerlisten

Udelukkende familieboliger er omfattet af pendlerordningen (se oversigten)

Max. 10 boliger pr. år pr. boligorganisation. Derfor kan der være ventetid på pendlerlisten.

 

Seniorbolig

Hos Arbejdernes Byggeforening gælder fortrin i afdeling 56 ”Tulipangården”. Her udlejes kun til reelt enlige uden hjemmeboende børn. Man skal være fyldt 50 år. Fortrin gælder også i afdeling 57, Kirunavej. Her udlejes til enlige og par uden hjemmeboende børn over 55 år.

 

Plantegning

Tegningerne er ikke målfaste. Vi tager forbehold for mindre afvigelser i lejemålet.

 

Tildeling af bolig

En ledig bolig tildeles den person, som har den bedste placering/anciennitet på ventelisten.

For at bevare denne placering/anciennitet på ventelisten, skal der årligt betales et ajourføringsgebyr.

 

Til tops